Nest Bank rozszerza ofertę inwestycyjną o lokaty strukturyzowane